دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ از شرکت ACS کانادا

کسب موفقیت و دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ از شرکت ACS کانادا توسط این شرکت نتیجه تلاشهای بی شائبه همکاران این مجموعه می باشد.

هادی غلامی

مدیر عامل