پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت روز جهانی استاندارد

از زمان شکل گیری نخستین انقلاب صنعتی که جوامع روستایی و کشاورزی را به جوامع صنعتی و شهری تبدیل کرد تا امروز که چهارمین انقلاب صنعتی را پشت سر می گذاریم، ضرورت بهره مندی از استانداردها بیش از پیش احساس شده است. با بروز انقلاب چهارم صنعتی، فناوری هایی ظهور و اشاعه پیدا کرده است که فاصله میان سپهرهای فیزیکی، رایانشی و زیستی را کمرنگ یا حذف و کل نظام تولید و مدیریت را در هر صنعت و کشوری متحول می کند که در این شرایط نیاز به استاندارد و رعایت آن را ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.

چهارمین انقلاب صنعتی کل صنایع را در برمی گیرد و به همین دلیل وسعت و عمق این تغییرات نوید بخش تحول در کل نظام های تولید، مدیریت و نظارت است، بنابراین توانایی و قابلیت آن را دارد که کیفیت زندگی را بهبود بخشد و درست اینجاست که به استانداردها نیاز پیدا می کند چون بهبود زندگی بدون رعایت استانداردها امکان پذیر نخواهد بود.

انقلاب چهارم صنعتی نه تنها بر آنچه انجام می دهیم تاثیر گذار است بلکه هویت، حریم خصوصی، مالکیت و الگوهای تولید و مصرف، زمان و مهارتهای شغلی و ارتباطی مان را نیز تغییر می دهد.

در چنین فضایی سرشار از فناوریهای نوظهور، تدوین استانداردهای نو و رعایت الزامات استاندارد بر سلامت و کیفیت زندگی مان تاثیر می گذارد.

همه ما با تصمیمات روزانه ای که می گیریم در این تحول مسئول هستیم بنابراین باید از توان و فرصت هایمان به منظور شکل دهی به این تحول استفاده و آنرا به گونه ای هدایت کنیم که منعکس کننده اهداف و ارزش های مشترک مان باشد و به دیدگاهی مشترک و جامع در مورد چگونگی تاثیر این فناوری های نوین برسیم.

نقش و جایگاه استاندارد در پیدایش، رشد و توسعه این تحولات و همچنین تبدیل آنها به فرصت هایی برای زندگی با کیفیت و استاندارد باید به گونه ای باشد که ارزش هایمان کمرنگ نشود و خودآگاهی جمعی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی بهبود یابد.

انقلابی که برپایه فناوری های نوظهور استوار است و به لحاظ مقیاس و دامنه پیچیدگی آن بسیار متفاوت تر از چیزیست که انسان در سه انقلاب صنعتی پیشین تجربه کرده است، تاثیر شگرفی در حوزه های اقتصادی و تولیدی دارد. تولیدکننده های ما باید از این انقلاب صنعتی و تاثیرات و تغییرات عمیق ونظام مندی که از رهگذر آن به وجود آمده یا می آید غافل نشوند.

در اثر این انقلاب و اتصال فن آوریهای مختلف، مصرف کننده به تولیدکننده مرتبط می شود و در این فضای پرشتاب رقابتی، کیفیت، رمز ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی است.

نیره پیروزبخت

مهرماه ۱۳۹۷