پیام روز جهانی استاندارد ۲۰۱۸

روسای سازمان های بین المللی ISO و IEC و دبیرکل ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد ۲۰۱۸ پیامی را به شرح زیر منتشر کردند.

استانداردها و چهارمین انقلاب صنعتی "

همانگونه که ۲۵۰ سال پیش و در جریان نخستین انقلاب صنعتی استانداردها موضوعاتی اساسی بودند، در چهارمین انقلاب صنعتی نیز نقشی حیاتی را برعهده خواهند داشت.

منظور از انقلاب صنعتی چهارم فناوری‌های نوظهوری است که مرزهای سنتی دنیاهای فیزیکی، دیجیتال و زیست‌شناسی را کمرنگ خواهند کرد. افزایش ارتباط مردم و موضوعات با یکدیگر، شیوه تولید، تجارت و ارتباط ما را حتی بیشتر از تغییری که نیروی بخار در روش های تولید و شیوه زندگی بسیاری از جوامع به وجود آورد، تحت تاثیر قرار می دهد.

 در قرن هجدهم گذار از کار دستی به کار ماشینی و کارخانه ای نیاز به استانداردها را مطرح کرد. برای مثال برای تعویض قطعات ماشین ها و هموار کردن تولید تخصصی و انبوه قطعات نیاز به استاندارد بود.

امروزه استانداردها بار دیگر در گذار به عصری جدید وظیفه ای کلیدی بر دوش دارند. تغییرات سریعی که شاهد آنیم بدون استانداردها ممکن نیستند. مبتکران به استانداردهای بین المللیISO، IEC  وITU  اعتماد می کنند تا از این طریق هماهنگی و قابلیت اجرا و استفاده را تضمین کنند. بنابراین فناوری های جدید می توانند به طورکامل به خدمت گرفته شوند و در این میان استانداردها همچنین یکی از ابزار نشر دانش و نوآوری در سراسر جهان به شمار می آیند.

آهنگ سریع تغییرات انقلاب صنعتی چهارم چالش هایی را نیز با خود همراه دارد. ربات‌ها و هوش مصنوعی هر روز بیشتر وظایفی را که به عهده انسان بود بر عهده می گیرند. تولید افزایشی (که به چاپ سه بعدی معروف است)راه تولید کالاها را عوض کرده و به ما توانایی تولید کالا در خانه را می‌دهد و از آنجایی‌که همه چیز از هواپیماها گرفته تا پایشگرهای کودکان به شکل دیجیتالی به هم متصل اند، آسیب پذیری داده‌ها و تبعات نشت اطلاعاتی به طور تصاعدی بالا می رود. اینها تنها نمونه هایی از مسائلی است که فناوری های هوشمندسازی با ویژگی‌هایی نظیر داده بزرگ، یکپارچگی ارتقا یافته، فضای ذخیره سازی ابری و ارتباطات باز تجهیزات با خود به همراه می آورند. استانداردهای بین‌المللی راه قدرتمند تضمین ایمنی و کاهش خطرات هستند. برای مثال استانداردهای امنیتی قادر به حفاظت از داده‌های ما و ممانعت از نفوذ هکرها هستند. همچنین استانداردهای ایمنی ربات ها می توانند به تعامل آنان با انسان ها سهولت بیشتری بخشند.

چهارمین انقلاب صنعتی آغاز شده است اما برای بهره‌گیری کامل از نیروی بالقوه آن در بهبود جامعه، استانداردها مورد نیازند.