پیام روز جهانی استاندارد

روسای سازمان های بین المللی ISO و IEC و دبیرکل ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد ۲۰۱۷ پیامی را به شرح زیر منتشر کردند.

استانداردها، شهرها را هوشمندتر می کند

آب کافی قابل نوشیدن، دسترسی به انرژی پاک تر در سطح جهان، سفر از مکانی به مکان دیگر با کم ترین هزینه و تلاش و احساس ایمنی و امنیت، نمونه هایی از تعهدات شهرهای مدرن در ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان و باقی ماندن در چرخه رقابت است.

بنیان نهادن شهری هوشمند بسیار پیچیده است. هر شهری با چالش های خود رو در روست و به راه حل های متنوعی نیاز دارد. اما برای تسهیل این کار یک مخرج مشترک وجود دارد.

استانداردهای بین المللی از تدوین راه حل های سفارشی که مناسب شرایط خاص یک شهر باشد، حمایت می کنند. این استانداردها در بردارنده دانش کارشناسی و تجربیات برتر هستند و در تضمین کیفیت و عملکرد محصولات و خدمات، نیروی محرک اصلی به شمار می آیند. افزون بر این، استانداردها هماهنگی را میان فناوری ها هدایت کرده، امکان مقایسه و انتخاب بهترین راه حل موجود را برای کاربران فراهم می آورند.

استانداردهـا همچنین “در” را برای انتخـاب گستـرده تر محصولات و خدمات می گشایند. آنان به افزایش رقابت و ترویج نوآوری کمک می کنند و در یک رویکرد سیستمی، پیوستگی ساختارها یا راه حل های [مورد نظر] تأمین کنندگان مختلف را ممکن می کنند.

استانداردهای بین المللی موجب می شوند اجزا با سهولت و ایمنی در سطوح شهری مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند. اساس دسترسی به نیروی برق و بسیاری از وسایل و سیستم هایی که از الکتریسیته بهره می برند و الکترونیکی هستند را فراهم می کنند. از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که جمع آوری داده، تبادل، تحلیل و امنیّت اطلاعات را میسر می سازند، حمایت می کنند. نکته آخر این که استانداردها دستورالعمل های مهم برای تمامی جنبه های زندگی از ساختمان های انرژی کارآمد، حمل و نقل هوشمند، مدیریت پیشرفته پسماندها تا ایجاد جوامع پایدار و حتی بیشتر از آن را آماده می سازند.

با استانداردها، گام به گام شهرهایمان را هوشمندتر می سازیم. جزیره های جدا از هم هوشمندی قادرند با یکدیگر رشد کرده و به هم مرتبط شوند.

دانستن این واقعیت که استانداردهای بین المللی حامی توسعه روان و منسجم شهرهای هوشمند است، آرامش بخش است.

ترجمه: کیواندخت پیرمحمدی، رییس اداره ارتباطات بین الملل