زعفران ستاره ریحان

زعفران ستاره ریحان، تولید شده از زعفران دست چین خراسان

اولین کارگاه بسته بندی زعفران بوشهر

اجباری شدن دریافت استاندارد برای زعفران رشته ای

پس از بازنگری مجدد که بر استاندارد ۱-۲۵۹ در سال صورت گرفت از تاریخ ۹۷/۰۵/۰۹ بصور رسمی، دریافت نشان استاندارد برای زعفران رشته ای نیز اجباری اعلام شد.