راه اندازی آزمایشگاه وایر شمع

۲۰۱۶۰۶۱۲_۱۴۴۲۲۳۲۰۱۶۰۶۱۲_۱۴۴۲۴۷۲۰۱۶۰۶۱۲_۱۴۴۲۳۵شرکت معیار گستر سیراف در زمینه آزمون وایر شمع اداره کل استاندارد استان بوشهر تایید صلاحیت شد.