دفتر بازرسی و نمونه برداری

این شرکت در سال ۱۳۹۴ در زمینه بازرسی و نمونه برداری در استان بوشهر شروع  به فعالیت کرد./